Nápověda pro HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One

series

Uživatelská píručka

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Uživatelská příručka

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Reprodukce, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného svolení jsou
zakázány, s výjimkou případů, které
povoluje autorský zákon.

Adobe a logo Acrobat jsou buď
registrované obchodní známky, nebo
obchodní známky společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených
státech nebo v jiných zemích/
oblastech.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® a Windows
2000® jsou obchodní známky
společnosti Microsoft registrované v
USA.
Intel® a Pentium® jsou registrované
obchodní známky společnosti Intel
Corporation.
SD™ Card je obchodní známka
společnosti SD Card Association.
Energy Star® a Energy Star logo®
jsou ochranné známky agentury
United States Environmental
Protection Agency registrované v USA.
Číslo publikace:

Q5560-90116

Second edition

Upozornění

Jediné záruky na výrobky a služby HP
jsou stanoveny ve výslovných
záručních ujednáních, které jsou
dodávány spolu s těmito výrobky a
službami. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci
dalších záruk. Společnost HP není
odpovědná za technické nebo tiskové
chyby obsažené v tomto dokumentu.
Společnost Hewlett-Packard není
odpovědná za náhodné nebo
následné škody vzniklé v důsledku
nebo v souvislosti s poskytnutím,
vlastnostmi nebo použitím tohoto
dokumentu a programového
materiálu, který popisuje.
Poznámka: Informace o předpisech
jsou uvedeny v části

Technické

informace

.

Na mnoha místech není zákonné
vytvářet kopie následujících položek.
V případě pochybností se nejprve
obraťte na právního zástupce.

Státní dokumenty:

Pasy

Imigrační doklady

Vybrané služební
dokumenty

Identifikační odznaky,
karty nebo insignie

Státní kolky a ceniny:
Poštovní známky
Potravinové známky

Šeky nebo směnky vydané
státními institucemi

Bankovky, cestovní šeky nebo
peněžní poukázky

Vkladové certifikáty

Dokumenty chráněné
autorským zákonem

Bezpečnostní informace

Upozornění

Aby se

zamezilo nebezpečí požáru
nebo úrazu, nevystavujte
tento produkt dešti nebo
vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.

Upozornění

Možné

nebezpečí úrazu.

1.

Přečtěte si pozorně všechny
pokyny v instalační příručce.

2.

Pro připojení zařízení ke zdroji
elektrické energie používejte
pouze uzemněné elektrické
zásuvky. Pokud nevíte, zda je
elektrická zásuvka uzemněná,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.

3.

Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.

4.

Před čistěním odpojte tento
produkt ze zásuvky.

5.

Neinstalujte a nepoužívejte
tento produkt v blízkosti vody a
nemanipulujte s ním, pokud
máte mokré ruce.

6.

Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.

7.

Instalujte produkt na chráněné
místo, kde není možné
stoupnout na napájecí kabel a

kde nemůže dojít k poškození
napájecího kabelu.

8.

Jestliže produkt nefunguje
správně, vyhledejte nápovědu
pro odstraňování problémů na
obrazovce.

9.

Uvnitř se nenacházejí žádné
díly, které by mohla opravit
obsluha. Přenechejte servis
kvalifikovanému servisnímu
personálu.

10.

Používejte produkt v dobře
větraném prostoru.

Upozornění

Toto zařízení

nebude schopné provozu v
případě výpadku hlavního
zdroje napájení.