HP Officejet 7210 hjælp

background image

HP Officejet 7200 All-in-One

series

Brugervejlednin

g

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Brugervejledning

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse,
undtagen hvis det er tilladt ifølge
loven om ophavsret.

Adobe- og Acrobat-logoerne er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® og Windows
2000® er varemærker tilhørende
Microsoft Corporation og registreret i
USA.
Intel® og Pentium® er registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
SD™ Card er et varemærke
tilhørende SD Card Association.
Energy Star® og Energy Star-logoet®
er mærker tilhørende United States
Environmental Protection Agency og
registreret i USA.
Publikationsnummer:

Q5560-90117

Second edition

Bemærk

De eneste garantier for HP-produkter
og services er angivet i
garantierklæringen, der følger med de
pågældende produkter og services.
Intet i nærværende aftale skal
udlægges som udgørende et
yderligere ansvar. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument.
Hewlett-Packard Company er ikke
ansvarlig for indirekte eller afledt
skade i forbindelse med eller som
følge af udformningen, ydelsen eller
anvendelsen af dette dokument og
det programmateriale, som det
beskriver.
Bemærk! Lovgivningsmæssige
oplysninger finder du i

Tekniske

oplysninger

.

Mange steder er det ikke lovligt at
kopiere følgende enheder. I tilfælde af
tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

Officielle papirer og dokumenter:

Pas

Immigrationsdokumenter

Udvalgte
militærdokumenter

Id-badges, kort eller
distinktioner

Statslige stempler:
Poststempler
Indkøbskuponer

Check eller bankanvisning fra
statslige institutioner

Papirvaluta, rejsechecks eller
pengeanvisninger

Indskudsbevis

Arbejde beskyttet af ophavsret

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel!

Undgå at

udsætte dette produkt for
regn eller anden type fugt for
at forebygge risiko for brand
eller stød.

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug
af dette produkt for at mindske
risikoen for skader som følge af brand
eller elektrisk stød.

Advarsel!

Risiko for

elektrisk stød.

1.

Læs og forstå alle instruktioner i
installationsvejledningen.

2.

Brug kun en jordforbundet
stikkontakt, når enheden
forbindes til en strømkilde.
Spørg en kvalificeret elektriker,
hvis du ikke ved, om
stikkontakten er jordforbundet.

3.

Læs alle advarsler og
instruktioner på produktet.

4.

Fjern dette produkt fra
stikkontakten før rengøring.

5.

Installer ikke eller brug ikke
dette produkt i nærheden af
vand, eller når du er våd.

6.

Installer produktet på en fast,
stabil overflade.

7.

Installer produktet et beskyttet
sted, hvor ingen kan træde på
eller falde over netledningen, og
hvor netledningen ikke
beskadiges.

8.

Se Fejlfinding Hjælp på
skærmen, hvis produktet ikke
fungerer normalt.

9.

Der er ingen dele inde i
produktet, som du selv kan
servicere. Serviceeftersyn skal
foretages af fagligt kvalificeret
personale.

10.

Brug produktet i et lokale med
god udluftning.

Advarsel!

Dette udstyr

fungerer ikke ved strømsvigt.