Abi HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Kasutusjuhend

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Kasutusjuhend

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Selles dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ilma ette teatamata muuta.
Paljundamine, adapteerimine ja
tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata
on keelatud, välja arvatud
autorikaitseseadustega lubatud
määral.

Adobe ja Acrobati logo on ettevõtte
Adobe Systems Incorporated
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides
ja/või teistes riikides.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® ja Windows
2000® on Microsoft Corporationi USA-
s registreeritud kaubamärgid.
Intel® ja Pentium® on Intel
Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
SD™ Card on SD Card Associationi
kaubamärk.
Energy Star® ja Energy Stari logo®
on Ameerika Ühendriikide
Keskkonnakaitseameti USA-s
registreeritud kaubamärgid.
Väljaande number:

Q5560-90118

Second edition

Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas
olevates garantiikirjades. Mitte mingit
selles dokumendis sisalduvat teavet
ei saa pidada täiendavaks garantiiks.
HP ei vastuta siin esineda võivate
tehniliste või toimetamisvigade ega
väljajätete eest.
Hewlett-Packard Company ei vastuta
juhuslike või põhjuslike kahjude eest,
mis on seotud käesoleva dokumendi
või selles kirjeldatud
programmimaterjali sisu, omaduste
või kasutamisega.
Märkus: Normatiivne teave asub
peatükis

Tehniline teave

.

Paljudes piirkondades pole järgmiste
esemete paljundamine seadusega
lubatud. Kahtluse korral küsige
eelnevalt juriidilist abi.

Riiklikud dokumendid:

passid

immigratsioonidokumendid

ajateenistusdokumendid

isikutuvastusmärgid, -
kaardid või ametitunnused

Riiklikud margid ja tšekid:
postmargid
toidutšekid

riigiasutuste tšekid või vekslid

paberraha, reisitšekid või
rahakaardid

hoiusetunnistused

autoriõigusega kaitstud teosed

Ohutusteave

Ettevaatust!

Tulekahju või

elektrilöögi vältimiseks ärge
jätke seadet vihma ega muu
niiskuse kätte.

Seadme kasutamisel järgige alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju või
elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.

Ettevaatust!

Elektrilöögi

oht.

1.

Lugege ja tehke endale selgeks
kõik juhised Häälestusjuhendis.

2.

Kasutage seadme vooluvõrku
ühendamisel ainult maandatud
pistikupesa. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud,
kontrollige seda koos
kvalifitseeritud elektrikuga.

3.

Järgige kõiki seadmel olevaid
hoiatusi ja juhiseid.

4.

Enne seadme puhastamist
lahutage see vooluvõrgust.

5.

Ärge paigaldage ega kasutage
toodet vee lähedal või märg
olles.

6.

Paigutage toode kindlalt
stabiilsele pinnale.

7.

Paigaldage seade ohutusse
kohta, kus keegi ei saaks
juhtme peale astuda või selle
taha komistada ning kus juhe ei
saaks kahjustada.

8.

Kui toode korralikult ei tööta,
vaadake elektroonilist
Veaotsinguspikrit.

9.

Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise parandada ega
hooldada. Hooldamiseks
pöörduge kvalifitseeritud
hoolduspersonali poole.

10.

Kasutage seadet
hästiventileeritud kohas.

Ettevaatust!

Voolukatkestuse ajal ei saa
seda seadet kasutada.