עזרה HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

background image

HP Officejet 7200 series all-in-one

ךירדמ

שמתשמל

background image

©

2004

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

עדימה

ןלהל

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

אלב

לבקל

תושר

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

םילמסה

לש

Adobe

ו

-

Acrobat

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

וא

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

הראב

"

ב

ו

-

/

-

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

®

Windows®, Windows NT®,

Windows Me®, Windows XP

ו

-

-

®

Windows 2000

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

®

Intel

ו

-

®

Pentium

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Intel Corporation

.

SD™ Card

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

תרבח

SD Card Association

.

®

Energy Star

ו

®-

Energy Star logo

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

לש

תונכוסה

תנגהל

תוכיא

הביבסה

לש

הרא

"

ב

.

רפסמ

םוסרפ

:

Q5560-90132

הרודהמ

הנושאר

:

רבמבונ

2004

העדוה

תוירחאה

הדיחיה

תרדגומה

רובע

םירצומ

םיתורישו

לש

HP

הלולכ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

,

תוולמה

םירצומ

םיתורישו

גוסמ

הז

.

ןיא

קיסהל

ןמ

טרופמה

ןלהל

וליאכ

הבחרוה

תוירחאה

.

HP

אל

היהת

תיארחא

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגש

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

תרבח

Hewlett Packard

הניא

תיארחא

לכל

קזנ

ףיקע

וא

יתאצות

רושקה

וא

עבונה

הקפסאהמ

,

םיעוציבה

,

וא

שומישה

ךמסמב

הז

םושייבו

ראותמה

וב

.

הרעה

:

עדימ

לע

תונקת

אצמנ

ב

-

עדימ

ינכט

.

תומוקמב

םיבר

,

תקתעה

םיטירפה

םיאבה

הניא

תיקוח

.

םא

םייק

קפס

,

שי

ררבל

תאז

הליחת

םע

גיצנ

יטפשמ

.

תוריינ

וא

םיכמסמ

םייתלשממ

.

םינוכרד

יכמסמ

הריגה

יכמסמ

סויג

יגת

יוהיז

,

םיסיטרכ

וא

םילמס

םילוב

םייתלשממ

:

ילוב

ראוד

ישולת

ןוזמ

תואחמה

וא

תוארוה

הכישמ

תויאקנב

לש

תויונכוס

תויתלשממ

תורטש

ףסכ

,

תואחמה

םיעסונ

וא

תואחמה

ףסכ

תודועת

ןודקיפ

תודובע

תונגומ

לע

ידי

תויוכז

םירצוי

עדימ

תוחיטב

הרהזא

תעינמל

הפירש

וא

תנכס

תולמשחתה

,

ןיא

ףושחל

רצומ

הז

םשגל

וא

יגוסל

תוחל

םהשלכ

.

ידכ

תיחפהל

תא

תנכס

העיגפה

האצותכ

הפירשמ

וא

תולמשחתה

תעב

שומיש

רצומב

הז

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

הרהזאה

תויסיסבה

יאשונב

תוחיטב

.

הרהזא

תנכס

תולמשחתה

תילאיצנטופ

.

1

.

ארק

ןבהו

תא

לכ

תוארוהה

תועיפומש

ךירדמב

הנקתהה

.

2

.

שמתשה

עקשב

למשח

םע

הקראה

דבלב

תעב

רוביח

ןקתהה

רוקמל

חתמ

.

הרקמב

ךניאש

חוטב

םא

עקשה

קראומ

,

הנפ

יאלמשחל

ךמסומ

.

3

.

אלמ

רחא

לכ

תורהזאה

תוארוההו

תומושרה

לע

רצומ

הז

.

4

.

קתנ

רצומ

הז

למשחהמ

ינפל

יוקינ

.

5

.

לא

ןיקתת

לאו

שמתשת

רצומב

הז

ךומס

םימל

,

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

7

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

וא

לקתי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

8

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

יוארכ

,

ןייע

ףיעסב

"

ןורתפ

תויעב

"

הרזעב

לע

ךסמה

.

9

.

ךותב

רישכמה

םנשי

םיקלח

םניאש

םידעוימ

ולופיטל

לש

שמתשמה

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

10

.

שמתשה

רצומב

רוזאב

ררוואמ

בטיה

.

הרהזא

אל

ןתינ

היהי

ליעפהל

דויצ

הז

תעב

הסירק

לש

תכרעמ

למשחה

תישארה

.

background image

ןכות