HP Officejet 7210 Žinynas

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Vartotojo vadovas

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Vartotojo vadovas

background image

© Bendrovė Hewlett-Packard 2004.
Visos teisės ginamos.
Informacija, esanti šiame dokumente,
gali būti keičiama be įspėjimo.
Bet kokią šio dokumento dalį
kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
sutikimo yra draudžiama, nebent to
nedraudžia vartotojų teisės.

Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / ar
kitose šalyse.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ir Windows
2000® yra JAV registruoti Microsoft
Corporation prekių ženklai.
Intel® ir Pentium® yra bendrovės
Intel Corporation registruotieji prekių
ženklai.
SD™ Card yra SD Card Association
prekių ženklas.
Energy Star® ir Energy Star
logotipas® yra JAV registruot United
States Environmental Protection
Agency prekių ženklai.
Leidinio numeris:

Q5560-90122

Second edition

Pastaba

HP produktų ir paslaugų garantijos
nustatytos specialiuose garantiniuose
pareiškimuose, kurie pateikiami kartu
su produktais ir paslaugomis. Jokios
čia pateiktos informacijos negalima
interpretuoti kaip papildomos
garantijos. Bendrovė HP nebus
atsakinga už čia esančias technines
arba redakcines klaidas arba
praleidimus.
Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus
nuostolius, susijusius su šio
dokumento ir jame aprašomos
programinės medžiagos pateikimu,
veikimu ar panaudojimu arba dėl to
susidariusius.
Pastaba: Normatyvinės informacijos
galite rasti

Techninė informacija

.

Daug kur įstatymai draudžia kopijuoti
toliau išvardytus dalykus. Jei

abejojate, iš pradžių pasikonsultuokite
su vietos teisininkais.

Vyriausybiniai popieriai ir
dokumentai:

Pasai

Imigracijos dokumentai

Kai kurių tarnybų
dokumentai

Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinai

Vyriausybiniai antspaudai:
Pašto ženklai
Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginiai pavedimai

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisių saugomi darbai

Saugos informacija

Perspėjimas

Kad

išvengtumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojaus,
saugokite šį gaminį nuo
lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu,
visuomet imkitės elementarių
atsargumo priemonių, kad
išvengtumėte galimo sužeidimo dėl
gaisro ar elektros smūgio.

Perspėjimas

Galimas

elektros smūgio pavojus.

1.

Perskaitykite ir išsiaiškinkite
visus nurodymus, pateiktus
sąrankos vadove.

2.

Prie maitinimo tinklo prietaisą
prijunkite tik per įžemintą
elektros lizdą. Jei nežinote, ar
elektros lizdas įžemintas,
pasiteiraukite kvalifikuoto
elektriko.

3.

Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.

4.

Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.

5.

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.

6.

Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7.

Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido, už jo
užkliūti ar jį pažeisti.

8.

Jei gaminys normaliai neveikia,
informacijos ieškokite ekrane

pateikiamame trikčių
diagnostikos žinyne.

9.

Viduje nėra dalių, kurias galėtų
susiremontuoti pats vartotojas.
Techninę apžiūrą turi atlikti tik
kvalifikuoti šios srities
specialistai.

10.

Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.

Perspėjimas

Ši įranga

neveikia, jei nėra pagrindinio
maitinimo šaltinio.