HP Officejet 7210 Palīdzība

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Lietotja rokasgrmata

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

background image

© Autortiesības 2004 Hewlett-
Packard Development Company, L.P.
Šeit ietvertajā informācijā var tikt
veikti grozījumi bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Reproducēšana, adaptēšana vai
tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas
atļaujas ir aizliegta, izņemot
gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar
autortiesību likumiem.

Adobe un Acrobat logotips ir
reģistrētas preču zīmes vai arī
"Adobe Systems Incorporated" preču
zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs
un/vai citās valstīs.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® un Windows
2000® ir ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.
Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel
Corporation preču zīmes.
SD™ Card ir reģistrēta SD Card
Association preču zīme.
Energy Star® un Energy Star
logotips® ir ASV reģistrētas
Savienoto Valstu Vides Aizsardzības
aģentūras preču zīmes.
Publikācijas numurs:

Q5560-90123

Second edition

Paziņojums

Vienīgās garantijas HP precēm un
pakalpojumiem ir izvirzītas izteiktajos
garantijas paziņojumos, ko piegādā
kopā ar šīm precēm un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildus
garantiju nodrošinošu faktoru.
Kompānija HP nav atbildīga nedz par
šeit atrodamajām tehniskajām vai
redakcionālajām kļūmēm, nedz par
izlaidumiem.
Kompānija Hewlett-Packard nav
atbildīga par nejaušiem vai
izrietošiem zaudējumiem, kas rodas
vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā
aprakstītās programmas materiāla
pasniegšanu, izpildi vai lietojumu.
Piezīme: Informāciju par
regulatīvajām normām var skatīt
sadaļā

Tehniskā informācija

.

Daudzviet ir nelikumīga turpinājumā
nosaukto datu vienumu kopēšana. Ja
rodas šaubas, vispirms sazinieties ar
juristu.

Valsts dokumenti vai citi
dokumenti:

pases

imigrācijas dokumenti

atsevišķi dienesta
dokumenti

identifikācijas
piespraudes, kartes vai
zīmotnes

Valsts zīmogmarkas:
pastmarkas
pārtikas taloni

Valdības iestādēs izmantoti čeki
vai maksāšanas orderi

Papīrnauda, ceļojumu čeki vai
naudas rīkojumi

Depozīta sertifikāti

Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums

Lai novērstu

ugunsgrēka vai elektriskās
strāvas trieciena risku,
izstrādājumu nav atļauts
turēt lietū vai mitrumā.

Lai mazinātu savainojumu risku
ugunsgrēka vai elektriskās strāvas
trieciena rezultātā, izmantojot šo
izstrādājumu, vienmēr ievērojiet
galvenos drošības nosacījumus.

Brīdinājums

Pastāv

trieciena risks.

1.

Izlasiet un izprotiet visas
iestatīšanas rokasgrāmatā
sniegtās instrukcijas.

2.

Pievienojot ierīci strāvas
avotam, izmantojiet tikai
iezemētu elektrības
kontaktligzdu. Ja jūs nezināt,
vai kontaktligzda ir iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

3.

Ievērojiet visus iekārtas
marķējumu brīdinājumus un
norādījumus.

4.

Pirms iekārtas tīrīšanas
atvienojiet to no sienas
kontaktligzdām.

5.

Neuzstādiet un neizmantojiet šo
iekārtu ūdens tuvumā vai tad, ja
pats esat slapjš.

6.

Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.

7.

Izstrādājums jāuzstāda vietā,
kur neviens nevar uzkāpt uz
kabeļa vai paklupt uz tā un kur
kabelis netiks sabojāts.

8.

Ja ierīce nedarbojas normāli,
skatiet ekrānā
traucējummeklēšanas palīdzību.

9.

Ierīcē nav nevienas detaļas,
kuru paredzēts apkalpot pašam
lietotājam. Uzticiet tehnisko
apkalpošanu kvalificētam
personālam.

10.

Lietojiet ierīci labi ventilētās
telpās.

Brīdinājums

Šis

aprīkojums nedarbosies, ja
nebūs strāvas.