HP Officejet 7210 Help

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Gebruikershandleiding

background image

HP Officejet 7200 All-In-One series

Gebruikershandleiding

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Verveelvuldiging, bewerking en
vertaling zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming zijn
verboden, behalve zoals is
toegestaan door het auteursrecht.

Adobe en het Acrobat-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® en Windows
2000® zijn handelsmerken van
Microsoft Corporation die in de
Verenigde Staten zijn gedeponeerd.
Intel® en Pentium® zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Intel Corporation.
SD™ Card is een handelsmerk van
de SD Card Association.
Energy Star® en Energy Star logo®
zijn merken van het United States
Environmental Protection Agency die
in de Verenigde Staten zijn
gedeponeerd.
Publicatienummer:

Q5560-90113

Second edition

Mededeling

De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de
betreffende producten. Niets in deze
verklaringen dient te worden opgevat
als een aanvullende garantie. HP kan
niet aansprakelijk worden gehouden
voor technische of redactionele fouten
of omissies in de verklaringen.
De Hewlett-Packard Company kan
niet aansprakelijk worden gehouden
voor enige incidentele of
gevolgschade in verband met, of
voortvloeiende uit het verstrekken van
dit document en de software die hierin
wordt beschreven of de prestaties of
het gebruik van beide.
Opmerking: Zie

Technische

informatie

voor informatie over

voorschriften.

Het is in veel landen/regio's wettelijk
niet toegestaan de volgende items te
kopiëren. U wordt aangeraden bij
twijfel eerst contact op te nemen met
een juridisch adviseur.

Overheidsdocumenten:

Paspoorten

Immigratiepapieren

Bepaalde
servicepapiersoorten

Identificatiekenmerken
zoals kaarten of insignes

Regeringsstempels:
Postzegels
Voedselbonnen

Cheques of concepten
opgesteld door
regeringsinstellingen

Papieren valuta, reischeques of
postwissels

Depositobewijzen

Werk waarop copyright van
toepassing is

Veiligheidsinformatie

Waarschuwing

Stel het

product niet bloot aan regen
of vocht om het risico op
brand of schokken te
voorkomen.

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze wijze
beperkt u het risico op verwondingen
door brand of elektrische schokken.

Waarschuwing

Risico op

elektrische schokken.

1.

Lees alle instructies in de
installatiehandleiding
aandachtig door.

2.

Sluit het apparaat alleen aan op
een geaard stopcontact. Neem
contact op met een
gekwalificeerd elektricien als u
niet weet of het stopcontact
geaard is.

3.

Neem alle waarschuwingen en
instructies die op het product
zijn aangegeven in acht.

4.

Trek voordat u het apparaat
schoonmaakt de stekker uit het
stopcontact.

5.

Installeer en gebruik het product
niet in de nabijheid van water of
wanneer u nat bent.

6.

Plaats het product stevig op een
stabiele ondergrond.

7.

Installeer het product op veilige
locatie waar niemand op het
netsnoer kan gaan staan of
erover kan struikelen, en waar
het netsnoer niet kan worden
beschadigd.

8.

Als het product niet normaal
functioneert, dient u de Help
voor het oplossen van
problemen te raadplegen.

9.

Het product is niet uitgerust met
onderdelen die door de
gebruiker dienen te worden
gerepareerd of vervangen. Voor
reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden
dient u contact op te nemen met
een bevoegd technicus.

10.

Gebruik dit product in een goed
geventileerde ruimte.

Waarschuwing

Deze

apparatuur werkt niet
wanneer de stroom uitvalt.