Pomoc usługi HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Podręcznik użytkownika

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Specyfikacje zawarte w tym
dokumencie mogą bez uprzedzenia
ulec zmianie.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie tego materiału bez
uprzedniej pisemnej zgody jest
zabronione.

Logo Adobe i Acrobat są logo
zastrzeżonymi znakami towarowmi
lub znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® oraz Windows
2000® są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
SD™ Card jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy SD Card
Association.
Energy Star® oraz logo Energy Star®
są są zastrzeżonymi w USA znakami
organizacji United States
Environmental Protection Agency.
Numer publikacji: Q5560-90125
Pierwsze wydanie: Listopad 2004

Uwaga

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP są określone
w zasadach wyraźnej gwarancji,
towarzyszących danym produktom
lub usługom. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako
dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w tym dokumencie.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub następcze związane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Informacje na temat
zgodności przepisami można znaleźć
w

Informacje techniczne

.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniżej. W razie
wątpliwości należy zasięgnąć opinii
prawnika.

Pisma oraz dokumenty
urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:
Znaczki pocztowe
Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby uniknąć

pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać
tego produktu na kontakt
z deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo
porażenia prądem.

1.

Należy przeczytać ze
zrozumieniem wszystkie
instrukcje znajdujące się
w podręczniku instalacji.

2.

Podłączaj urządzenie wyłącznie
do uziemionego gniazda
elektrycznego. Jeśli nie wiesz,
czy gniazdo jest uziemione,
zapytaj wykwalifikowanego
elektryka.

3.

Przestrzegaj wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń
umieszczonych na produkcie.

4.

Przed czyszczeniem odłącz
urządzenie od gniazda
sieciowego.

5.

Nie umieszczaj produktu
w pobliżu wody ani nie korzystaj
z niego mokrymi rękoma,
w mokrej odzieży.

6.

Produkt należy zainstalować
bezpiecznie na stabilnej
powierzchni.

7.

Zainstaluj urządzenie
w bezpiecznym miejscu,
w którym przewód zasilania nie
będzie narażony na
uszkodzenie lub nadepnięcie
oraz nie będzie się można
o niego potknąć.

8.

Jeśli produkt nie działa
prawidłowo, należy zapoznać
się pomocą ekranową
dotyczącą rozwiązywania
problemów.

9.

Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.

10.

Korzystaj z urządzenia
w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.

Ostrzeżenie

To

urządzenie nie będzie
działać w przypadku awarii
sieci elektrycznej.