Pomocník služby HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Príručka používatea

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Príručka používateľa

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Nasledujúce informácie sa môžu bez
upozornenia zmeniť.
Reprodukovanie, prispôsobovanie
alebo preklad bez predchádzajúceho
písomného povolenia je zakázané
okrem výnimiek uvedených
v zákonoch na ochranu duševného
vlastníctva.

Logá Adobe a Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených
štátoch a v iných krajinách alebo
oblastiach.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP®, and Windows
2000® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
Intel® a Pentium® sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
SD™ Card je ochranná známka
spoločnosti SD Card Association.
Energy Star® a logo Energy Star® sú
ochranné známky spoločnosti United
States Environmental Protection
Agency registrované v USA.
Číslo publikácie:

Q5560-90127

Second edition

Poznámka

Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadna z
informácií uvedených v tejto publikácii
sa nemôže považovať za základ pre
vznik akejkoľvek ďalšej záruky.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby
alebo vynechaný text v tejto príručke.
Spoločnosť Hewlett-Packard nie je
zodpovedná za náhodné alebo
následné škody, ktoré vzniknú v
súvislosti alebo na základe
poskytnutia, prevádzkovania alebo
používania tohto dokumentu a
programového vybavenia, ktoré
popisuje.
Poznámka: Informácie o zhode
nájdete v časti

Technické informácie

.

V mnohých krajinách nie je legálne
robiť kópie nasledujúcich
dokumentov. Ak máte pochybnosti,
konzultujte ich najskôr s právnikom.

Úradné listiny alebo dokumenty:

Pasy

Imigračné doklady

Doklady týkajúce sa
brannej povinnosti

Identifikačné odznaky,
karty alebo odznaky
hodnosti

Úradné ceniny:
Poštové známky
Potravinové lístky

Šeky alebo zmenky vládnych
agentúr

Bankovky, cestovné šeky alebo
peňažné príkazy

Vkladové certifikáty

Dokumenty chránené
autorským zákonom

Informácie o bezpečnosti

Upozornenie

Aby sa

zabránilo riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte tento výrobok
dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto výrobku vždy základné
bezpečnostné predpisy.

Upozornenie

Potenciálne

riziko úrazu elektrickým
prúdom.

1.

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi v Inštalačnej
príručke.

2.

Pri pripojení na zdroj napájania
použite iba uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je
zásuvka uzemnená, dajte ju
skontrolovať kvalifikovanému
elektrikárovi.

3.

Dodržiavajte všetky varovania a
pokyny, ktoré sú vyznačené na
výrobku.

4.

Pred čistením odpojte tento
výrobok z elektrických zásuviek.

5.

Neinštalujte tento výrobok ani
ho nepoužívajte v blízkosti
vody, alebo keď ste mokrí.

6.

Inštalujte výrobok bezpečne na
stabilný povrch.

7.

Inštalujte výrobok na
chránenom mieste, kde sa
elektrický kábel nepoškodí, kde
sa naň nebude dať stúpiť ani po
ňom chodiť.

8.

Ak výrobok nepracuje správne,
pozrite si elektronického
pomocníka pri riešení problémov.

9.

Vo vnútorných častiach výrobku
sa nenachádzajú žiadne
súčiastky, ktoré by mohla
opraviť obsluha. Servis zverte
kvalifikovanému personálu.

10.

Výrobok používajte v dobre
vetranom priestore.

Upozornenie

Toto

zariadenie bude nefunkčné
pri výpadku hlavného
prívodu elektrickej energie.