HP Officejet 7210 Hjälp

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Användarhandbok

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Användarhandbok

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Återgivning, bearbetning eller
översättning utan skriftligt tillstånd är
förbjudet, förutom vad som gäller
under upphovsrätten.

Adobes och Acrobats logotyper är
registrerade varumärken i USA och/
eller andra länder/regioner.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® och Windows
2000® är registrerade varumärken i
USA som tillhör Microsoft Corporation.
Intel® och Pentium® är registrerade
varumärken som tillhör Intel
Corporation.
SD™ Card är ett varumärke som
tillhör SD Card Association.
Energy Star® och Energy Star-
logotypen® är varumärken
registrerade i USA som tillhör
miljöskyddsmyndigheten
Environmental Protection Agency i
USA.
Publiceringsnummer:

Q5560-90129

Second edition

Observera

De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting
i det här dokumentet ska tolkas som
en ytterligare garanti. HP ansvarar
inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.
Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.
Anmärkning: Information om
gällande lagar och förordningar finns i

Teknisk information

.

På de flesta håll är det förbjudet att
kopiera följande föremål. Om du är
osäker bör du höra med en jurist.

Myndighetsdokument:

Pass

Immigrationsdokument

Vissa tjänstedokument

Identitetsbrickor,
identitetskort och insignier

Myndighetsstämplar:
Frimärken
Matkuponger

Checkar eller växlar på
myndigheter

Sedlar, resecheckar eller
värdepapper

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation

Varning

Utsätt inte

produkten för regn eller fukt
eftersom det medför
brandfara och risk för elstötar.

Följ alltid de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna när du
använder produkten så minskar du
risken för skador orsakade av brand
eller elstötar.

Varning

Risk för elstötar.

1.

Läs noggrant igenom
installationshandboken så att du
förstår alla instruktioner.

2.

Anslut endast enheten till ett
jordat eluttag när du ansluter
den till elnätet. Om du inte vet
om eluttaget är jordat bör du
kontakta en elektriker.

3.

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4.

Dra ur produktens kontakter
från vägguttaget innan du
rengör den.

5.

Installera eller använd inte
produkten nära vatten eller med
våta händer.

6.

Installera produkten säkert på
en stabil yta.

7.

Placera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
trampa eller snubbla på
strömsladden och där
strömsladden inte kan skadas

8.

Om produkten inte fungerar
som den ska bör du läsa om
felsökning i direkthjälpen.

9.

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av
behörig personal.

10.

Använd produkten på en plats
med god ventilation.

Varning

Denna utrustning

kommer inte att kunna
användas under
strömavbrott.